IROP Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II

Dotace na aktivity, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 30. 11. 2017.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy.
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu.
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění.
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody.
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů.
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč.
 • Procento podpory se odvíjí od žadatele, míry úspory a vybrané aktivity.

Specifika a omezení:

 • Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.
 • Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy.
 • U projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *